گزارش آماری ترافیک نشان

تردد عابر‌پیاده
ترافیک سواره

هفته سوم فروردین ۹۹ در مقایسه با بهمن ۹۸

صبح
ظهر
عصر
شب

هفته آخر فروردین ۹۹ در مقایسه با بهمن ۹۸

صبح
ظهر
عصر
شب