عکس خیابان آزادگان قرچک
category

خیابان آزادگان قرچک

خیابانی در قرچک

خیابان آزادگان در قرچک واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند ایستگاه قطار شهری قرچک، اداره ورزش و جوانان قرچک و اداره مخابرات در آن واقع شده‌اند.
خیابان آزادگان به معابر مهمی مانند کمربندی جنوبی قرچک، امام خمینی، آزاده دهم، آجر ثبات، امین آباد، فجر و همچنین سی متری متصل گردیده است.