عکس خیابان طالقانی صومعه سرا
category

خیابان طالقانی صومعه سرا

خیابانی در صومعه سرا

خیابان طالقانی در صومعه سرا واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند شهرداری صومعه سرا، اداره آموزش و پرورش شهرستان صومعه سرا و ادراه تعزیرات حکومتی شهرستان صومعه سرا در آن واقع شده‌اند.
خیابان طالقانی به معابر مهمی مانند امام خمینی، شهرام طلوعی، فضیلت، جعفری، فرهنگ، بیژن حقیری، برشنورد، بلوار شهید پورنصیری و همچنین سردار جنگل متصل گردیده است.