عکس خیابان فرهنگ صومعه سرا

category خیابان فرهنگ صومعه سرا

خیابان فرهنگ در صومعه سرا واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند اداره آموزش و پرورش شهرستان صومعه سرا، کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت تعاونی مسافربری شاهین صومعه سرا در آن واقع شده‌اند.
خیابان فرهنگ به معابر مهمی مانند امام خمینی، جعفری، طالقانی، برشنورد، بلوار شهید پورنصیری و همچنین سردار جنگل متصل گردیده است.