عکس خیابان سجده ای شمالی تهران
category

خیابان سجده ای شمالی تهران

خیابانی در تهران

خیابان سجده ای شمالی در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله تهرانپارس غربی عبور می‌کند. خیابان سجده ای شمالی محله تهرانپارس غربی به معابر مهمی مانند ناهیدی - جشنواره، زفرقندی (196 شرقی)، جشنواره، 182 شرقی، رحیمی طاری، کادوس، سجده ای جنوبی، صد و بیست و پنج و همچنین سجده ای متصل گردیده است.