عکس خیابان پروین تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان پروین تهران

خیابانی در تهران

خیابان پروین در منطقه 8 تهران واقع شده‌است و از محله‌های تهران پارس، سرخه حصار، تهرانپارس غربی و تهرانپارس شرقی عبور می‌کند. خیابان پروین یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند سازمان تأمین اجتماعی شعبه 16، دفتر پیشخوان دولت تهرانپارس، شهرداری ناحیه 1 منطقه 8 و واحد تعمیرات و امداد گاز منطقه 6 در آن واقع شده‌اند.
خیابان پروین به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید قاسم سلیمانی (رسالت)، بزرگراه رسالت، بزرگراه شهید زین الدین، کنارگذر زین الدین، حجربن عدی، بلوار سیدعلی، بلوار استخر، خوشوقت (تیرانداز)، حجر ابن عدی، شاهد، دماوند، برادران قانع (پروین)، ناهیدی - جشنواره، صد و نود و شش شرقی، زفرقندی (196 شرقی)، واثقی، بابا یوسفی، امیری طائمه (142)، جشنواره، برادران ظفرقندی، جعفری، 182 شرقی، رحیمی طاری، دویست و دوازده شرقی، عمارستانی، معینی نژاد، شهید خیری، خیری یکصد و بیست و نه، مهرگان، صد و بیست و یکم، اخوت، صد و بیست و سه، خالد اوقلی، صد و بیست و نه، شادالویی، برادران مظفری، رضایی و همچنین 129 متصل گردیده است.


neshan logo