عکس خیابان رکن الدوله غربی اصفهان
category

خیابان رکن الدوله غربی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان رکن الدوله غربی در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است خیابان رکن الدوله غربی به معابر مهمی مانند بزرگمهر، تونل شهید آقاخانی، رکن الدوله شرقی و همچنین حمزه اصفهانی متصل گردیده است.