عکس خیابان خواجه عمید اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان خواجه عمید اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان خواجه عمید در اصفهان واقع شده‌است. خیابان خواجه عمید به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید آقابابایی، جی شرقی، جی غربی، جی غربی-خواجه عمید، شهید دکتر ایت، دکتر ایت، گذرمحلی صیادشیرازی-کندرو، خواجه عمید-جی، شهروندغربی، میدان فتح، حکیم شفایی سوم، ویلا، آذر بهرام، امامزاده اسحاق، صباحی، قدسی، فرهنگ و همچنین حکیم شفایی دوم متصل گردیده است.


category

فروشگاه زنجیره‌ای

category

آبمیوه و بستنی

neshan logo