عکس خیابان باب الرحمه اصفهان
category

خیابان باب الرحمه اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان باب الرحمه در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان در آن واقع شده‌اند. خیابان باب الرحمه به معابر مهمی مانند چهارباغ پایین، شمس آبادی، طیب، سپه و همچنین طالقانی متصل گردیده است.