عکس خیابان رکن الدوله شرقی اصفهان
category

خیابان رکن الدوله شرقی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان رکن الدوله شرقی در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است خیابان رکن الدوله شرقی به معابر مهمی مانند حمزه اصفهانی، رکن الدوله غربی و همچنین رضوی متصل گردیده است.