عکس خیابان زفرقندی (196 غربی) تهران

category خیابان زفرقندی (196 غربی) تهران

خیابانی در تهران

خیابان زفرقندی (196 غربی) در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های علم و صنعت و تهرانپارس غربی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان فوق تخصصی تهران‌پارس، تامین اجتماعی شعبه 24، سازمان تأمین اجتماعی - شعبه 24 و اداره اوقاف شمال شرق تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان زفرقندی (196 غربی) به معابر مهمی مانند بزرگراه باقری، خوشوقت، خوشوقت (حجربن عدی)، حجر ابن عدی، صد و نود و شش غربی، زفرقندی (196 شرقی)، 196 غربی، میرزازاده (اخوت)، صد و بیست و سه، گلشنی یکصد و 17، طاهری - یکصد و بیست و یک، آهنی آمینه، عادل و همچنین دانشور متصل گردیده است.