عکس خیابان طالقانی اصفهان
category

خیابان طالقانی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان طالقانی در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند شرکت برق امور مرکز و اداره ارتباطات مردمی 137 شهرداری اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان طالقانی به معابر مهمی مانند چهارباغ پایین، باغ گلدسته، شمس آبادی، طیب، باب الرحمه، آیت الله کاشانی، آیت الله زاهد، سپه، خلجا، مصدق کاشانی، Khalaja، احمدیه، چهار سوق و همچنین اردیبهشت شمالی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان طالقانی