عکس خیابان علی قلی بیک اصفهان
category

خیابان علی قلی بیک اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان علی قلی بیک در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان علی قلی بیک به معابر مهمی مانند آیت الله کاشانی، آیت الله زاهد، خلجا، مصدق کاشانی، Khalaja، احمدیه، محله نو، علیرضا فروری، چهار سوق و همچنین صاحب روضات متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان علی قلی بیک