عکس خیابان جی غربی-خواجه عمید اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان جی غربی-خواجه عمید اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان جی غربی-خواجه عمید در اصفهان واقع شده‌است. خیابان جی غربی-خواجه عمید یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد. خیابان جی غربی-خواجه عمید به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید آقابابایی، جی شرقی، جی غربی، گذرمحلی صیادشیرازی-کندرو، خواجه عمید-جی و همچنین خواجه عمید متصل گردیده است.


neshan logo