عکس خیابان خواجه عمید-جی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان خواجه عمید-جی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان خواجه عمید-جی در اصفهان واقع شده‌است. خیابان خواجه عمید-جی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید آقابابایی، جی شرقی، جی غربی، جی غربی-خواجه عمید، گذرمحلی صیادشیرازی-کندرو، خواجه عمید، شهروندغربی، ویلا و همچنین امامزاده اسحاق متصل گردیده است.


neshan logo