عکس خیابان ملک اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ملک اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان ملک در اصفهان واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند خانه ملا باشی (معتمدی)، انگورستان ملک التجار و اتحادیه ادوات و نهاده های کشاورزی در آن واقع شده‌اند.
خیابان ملک به معابر مهمی مانند هشت بهشت غربی، شریف واقفی و همچنین استاد همایی متصل گردیده است.


neshan logo